تقسیم ارث برادر متاهل چگونه است؟

تقسیم ارث برادر متاهل چگونه است؟ در لگاپین

در قوانین اسلامی زمانی امکان تقسیم ارث به وجود می آید که شخصی دستش از دار دنیا کوتاه شود، در آن زمان است که دیگران می توانند پیگیری کنند که آیا از شخص متوفی که ممکن است مجرد یا متاهل بوده باشد چیزی نصیبشان می شود یا نمی شود.

یکی از موضوعاتی که معمولا بعضی از افراد مد نظر قرار می دهند مربوط به تقسیم ارث برادر متاهل است، شاید برای والدین یا دیگر نزدیکان سببی و نسبی اش جای سوال باشد که بعد از وفاتش آیا چیزی به آنها خواهد رسید یا نخواهد رسید.

معمولا قانون برای تقسیم ارث برادر متاهل به طبقات ارث استناد می کند و بر آن اساس است که دقیقا معلوم می شود چه میزان از اموال شخص فوت شده باید به شخص دیگری اختصاص یابد، مشخص بودن این موارد در قانون مدنی اسلامی جلوی پیش آمدن بسیاری از دعواها را می گیرد.

 

برای آگاهی و دسترسی به مشاوره حقوقی لگاپین، حتما روی لینک بزنید.

چه کسانی بعد از فوت مرد مشمول ارث هستند؟

هر گاه یک مرد وفات نماید افراد ورثه اش طبق ماده ۸۶۲ قانون مدنی مالی را به ارث خواهند برند. این افراد طبق این قانون به سه دسته اصلی با دو سطح درجه بندی تقسیم بندی می‌ شوند که همگی بایستی با شخص متوفی نسبت داشته باشند. ولی یک استثنا در قانون نیز هست و آن هم همسر مرد می باشد که خویشاوندی سببی دارد که به او از دارایی‌ ها سهمی خواهد رسید.

تقسیم ارث برادر متاهل چگونه است؟

طبقه اول برای تقسیم ارث برادر متاهل:

این دسته از وارثان شامل افرادی مثل فرزند، نوه‌ و والدین شخص متوفی می باشند که در صورت وفاتش از مالش حقی خواهند برد. با این وجود چند حالت پیش می آید که در ادامه برای شما بررسی خواهیم نمود که عبارتند از:

* والدین نیز در تقسیم ارث برادر حق دارند که به میزان یک سوم از دارایی او را ارث خواهند برد و باقی‌ مانده دارایی شخص متوفی میان همسر و فرزندانش تقسیم خواهد شد.

* در زمان تقسیم ارث برادر متاهل اگر تنها فقط دارای یک فرزند دختر باشد نصف دارایی اش بر اساس قانون به دخترش خواهد رسید. این در صورتی است که دختران دیگر یا پسران دیگر نداشته باشد که اگر به طور مثال یک پسر و یک دختر داشته باشد نصف اموال به نسبت دو برادر و یک خواهر میانشان تقسیم می شود و بقیه اموال به سهم خواهان دیگر واگذار خواهد شد.

* اگر در زمان تقسیم ارث برادر متاهل متوفی دارای تنها یک پسر باشد و ضمنا والدینش در قید حیات باشند، در این شرایط یک سوم اموال به والدین شخص متوفی خواهد رسید و مابقی ارث به فرزند و یا فرزندان پسر او داده می شود. اما اگر والدینش نیز زنده نباشند، تمام دارای برادر متاهل متوفی به فرزندان دختر یا پسر می رسد که با نسبت دو سهم پسر و یک سهم دختر تقسیم می شود.

* نوه ها نیز در این دسته هستند و در صورتی ارث می برند که فرزند یا فرزندان مستقیم شخص متوفی در قید حیات نباشند. در این حالت فرزندان پسر دو برابر فرزندان دختر ارث خواهند برد و اگر خودشان نباشند این نسبت ارث به نوه ها خواهد رسید.

طبقه دوم برای تقسیم ارث برادر متاهل:

در این دسته وارثانی چون پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر‌، برادر و نوه های برادر یا خواهر حضور دارند. زمانی که وارثان طبقه اول در قید حیات نباشند این طبقه مورد توجه قانون برای تقسیم ارث قرار می گیرد.

* پدربزرگ و مادربزرگ در زمان تقسیم ارث برادر متوفی جزو دسته دوم وارثان هستند که اگر پدری باشند دو سوم دارایی به آنها خواهد رسید و اگر جزو خانواده مادری باشند یک سوم سهم الارث مال آنان خواهد بود.

* برادران و خواهران پدری نیز از ارث برادر متاهل متوفی در صورتی ‌که والدین زنده نباشد ارث می برند. بر اساس ماده ۸۶۳ قانون مدنی اگر از دسته اول وارثان کسی زنده نباشد و فقط برادران یا خواهران مادری متوفی حیات داشته باشند، یک سوم از کل دارایی به آنها می رسد که بر اساس قانون مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.

ضمنا در تقسیم ارث برادر متوفی که دارای خواهران و برادران از سمت مادر و از سمت پدر باشد تنها اقوام پدری او مشمول ارثیه می شوند، ولی اگر متوفی تنها یک خواهر تنی داشته باشد تمام ارثیه اش به او می رسد. این موضوع در صورتی که یک برادر داشته باشد نیز صدق می‌ کند و او سهم می برد.

* در تقسیم ارث برادر متاهل متوفی، فرزندان خواهر و یا برادرش نیز می توانند ارث ببرند اگر که خواهران و برادران شخص متوفی نیز فوت کرده باشند. در واقع فرزندانشان جایگزین آنها می شوند و در کنار دیگران می توانند به سهم الارث والدین خود برسند.

مطالعه بیشتر: مشاوره رایگان

طبقه سوم برای تقسیم ارث برادر متاهل:

کسانی که از این دسته در زمان تقسیم ارث برادر متاهل منفعت دارند شامل عمو، عمه‌، دایی‌، خاله‌ و فرزندانشان می باشد. اگر هیچ‌ کدام از افراد حاضر در دو دسته‌ بالایی زنده نباشند، این دسته می تواند از شخص متوفی ارث ببرد که اشاره خواهیم کرد.

* در این دسته تقسیم ارث برادر متاهل ابتدا سهم خاله و دایی به یک اندازه داده می ‌شود، سپس بقیه ارثیه به عمو‌ و عمه‌ شخص متوفی می رسد. چیزی که ضرورت دارد تا بدانید این است که عموهای شخص متوفی دو برابر عمه هایش ارث خواهند برد در صورتی که مادرشان با شخص متوفی یکسان باشد، در غیر این حالت ارث شخص متوفی بین همه به یک اندازه تقسیم می شود.

* در قضیه تقسیم ارث برادر متاهل اگر که هیچ‌ کدام از وارثان دسته سوم هم زنده نباشند، نوبت به فرزندانشان برای دریافت ارث خواهد رسید که همان سهم والدینشان به آنها می رسد تا آن را میان خودشان مساوی تقسیم نمایند.

 

تقسیم ارث برادر متاهل لگاپین

قانون تقسیم ارث برادر:

بر اساس قواعد و قوانینی که وجود دارد معمولا متاهل بودن یا مجرد بودن برادر بر روی کیفیت افرادی که سهم خواه خواهند شد اثر می گذارد، اگر برادر مجرد باشد اولویت کسانی که مشمول ارث می شوند با زمانی که متاهل باشد تفاوت دارد.

طبق قانون 1307 هجری شمسی و قانون امور حسبی 1319 شمسی، ورثه ها بر اساس توافق می توانند میزان سهم خود را تعیین کنند که به این شیوه توافقی ارث اطلاق می شود، در این شیوه استناد به قانون را نیز بعضی از ورثه مد نظر قرار می دهند.

هر کدام از این دو شیوه برای تقسیم ارث برادر متاهل مورد توجه قرار بگیرد نیازی نیست کار به دادگاه و پاسگاه بکشد، افراد سهم خواه می توانند با هم کنار آمده و به آن چیزی که استحقاق دارند برسند، البته راه سوم وجود وصیت نامه از شخص متوفی است که همه چیز را دقیق تر مشخص می نماید.

نحوه تقسیم ارث برادر متاهل:

در تقسیم ارث برادر متاهل دو فرضیه پیش می آید، اول برادری که فوت می کند و هیچ فرزندی از خود به جای نمی گذارد، دوم برادری که بعد از فوتش یک یا چند فرزند دارد، که هر کدام از این دو فرض در بخش تقسیم ارث قوانین مربوط به خود را دارند.

تقسیم ارث برادر متاهل که فرزند ندارد:

تقسیم ارث برادر متاهل که یک یا چند فرزند دارد معمولا ابتدا سهم همسر را سوا به میزان یک هشتم جدا می کنند سپس باقی چیزهایی که باقی ماند به والدین در صورت در حیات باشند تعلق خواهد گرفت، در غیر این صورت کسانی که در طبقات بعدی هستند سهم خواهند داشت.

و به فرض این که مرد هیچ فرزند پسر یا دختری که از این زن یا از زن دیگر نداشته باشد میزان سهم همسری که زمان حیات در عقد دائمش باشد به یک چهارم افزایش خواهد یافت، معمولا دادگاه ابتدا سهم همسر را جدا و سپس سهم بقیه را تعیین می نماید.

همان طور که حتما متوجه شدید و دانستید قوانین حقوقی همواره با پیچیدگی ها و مشکلاتی همراه است که ممکن است بسیاری از افراد دچار برداشت اشتباه شوند و همین موجب اختلاف میان افراد نزدیک یک خانواده شود، برای این که بتوانید به خوبی از پس تقسیم ارث در این جور موارد بر بیایید حتما به مشاور یا وکیل حقوقی مراجعه نمایید تا کارها دقیق تر و برون مشکل به جلو پیش برود.

 

در آخر لازم به ذکر است که شرکت حقوقی لگاپین سال ها در زمینه مسائل مربوط به تقسیم ارث فعالیت دارد و خدمات مشاوره و وکالتی را به افرادی که مشکل دارند ارائه می دهد. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر با شماره های واحد پشتیبانی ما تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب

من محمدحسین فهیمیان هستم،

رسالت و هدف اولیۀ من از تاسیس استارتاپ Legapin، آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ حقوقی در جامعه و اقتصاد ایرانی و در وهلۀ بعدی ارائه خدمات حقوقی به شکل نوین و در دسترس و کاربر محور می‌باشد.

مقالات اخیر ما

برای دریافت آخرین اخبار لگاپین با ما در ارتباط باشید.