انواع شرکت برای ثبت کدامند؟

انواع شرکت برای ثبت

ابتدا به معرفی مختصری از هشت نوع شرکت تجاری (سهامی عام، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی) می‌پردازیم. سپس مدارک مورد نیاز برای ثبت هر یک از این انواع شرکت‌ها را برشمرده و در انتها به طور کلی روند انواع شرکت برای ثبت را شرح می‌دهیم.

انواع شرکت برای ثبت و مدارک مورد نیاز آنها

تعریف شرکت سهامی عام‌

یکی از انواع شرکت برای ثبت، شرکت سهامی عام است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به عموم تأمین می‌شود. حداقل تعداد سهامداران در این نوع شرکت سه نفر است و مسئولیت آن‌ها محدود به میزان سرمایه سهامی است که دارند. عبارت “شرکت سهامی عام” باید به طور روشن و خوانا قبل از نام شرکت و به همراه آن در کلیه مدارک رسمی و آگهی‌های شرکت ذکر شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام

 1. دو نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام.
 2. دو نسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام.
 3. دو نسخه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی.
 4. گواهی بانکی که نشان دهد حداقل ۳۵٪ از سرمایه توسط مؤسسین واریز شده است.
 5. فتوکپی شناسنامه مؤسسین.

شرکت سهامی خاص

یکی دیگر از انواع شرکت برای ثبت، شرکت سهامی خاص است که تمام سرمایه آن توسط مؤسسین تأمین شده و سرمایه آن به صورت سهام تقسیم می‌شود. مسئولیت صاحبان سهام در این نوع شرکت محدود به میزان سرمایه سهام آنها است. تعداد سهامداران در این نوع شرکت نباید کمتر از سه نفر باشد و عبارت “شرکت سهامی خاص” باید به طور روشن و خوانا قبل یا بعد از نام شرکت، بدون فاصله، در تمام اسناد رسمی ذکر شود.

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص

 1. دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا زیر آن توسط تمام سهامداران.
 2. دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضا زیر تمام صفحات آن توسط همه‌ی سهامداران.
 3. دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 4. دو نسخه صورت جلسه هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
 5. فتوکپی شناسنامه تمامی سهامداران و بازرسین (برابر با اصل در دادگستری).
 6. ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵٪ سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در حال تأسیس در آنجا باز شده است. در صورت آوردن سرمایه غیرنقدی (مثلاً اموال منقول یا غیرمنقول)، ارائه تقویم‌نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است، و در صورت اضافه کردن اموال غیرمنقول به سرمایه شرکت، ارائه اصل سند مالکیت ضروری است.
 7. ارائه مجوزهای لازم در صورت نیاز، بر اساس اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت‌ ها.
انواع شرکت برای ثبت

برای درخواست ثبت شرکت کسب و کار خود روی لینک بزنید و با ما در ارتباط باشید.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می‌شود و هر یک از شرکا، بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در نام شرکت باید عبارت “با مسئولیت محدود” قید شود.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. دو برگ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود.
 2. دو برگ شرکت‌نامه.
 3. دو نسخه از اساسنامه.
 4. دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره.
 5. فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا و مدیران و ارائه مجوز از مراجع ذی‌صلاح در صورت نیاز.

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی، نوعی از شرکت با مسئولیت مشترک است که زیر نام مشخصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. در این نوع شرکت، اگر دارایی شرکت برای پرداخت کلیه بدهی‌ها کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام بدهی‌های شرکت هستند. هرگونه توافقی که بین شرکا بر خلاف این مقرر شود، قابل اجرا نخواهد بود و در برابر افراد ثالث اثر نخواهد داشت. در نام شرکت تضامنی باید عبارت “شرکت تضامنی” و حداقل اسم یکی از شرکا ذکر شود.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی

 1. دو برگ تقاضانامه.
 2. دو برگ شرکت‌نامه.
 3. دو نسخه اساسنامه.
 4. فتوکپی شناسنامه‌ی شرکا.
 5. در صورت نیاز، مجوز از مراجع ذی‌صلاح.

شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی، یکی دیگر از انواع شرکت برای ثبت است که نوعی از شرکت با امتیازات مختلف بین شرکای ضامن و شرکای با مسئولیت محدود است و برای امور تجاری تحت یک نام مشخص تشکیل می‌شود. در این نوع شرکت، یک یا چند نفر به عنوان شریک ضامن و یک یا چند نفر به عنوان شریک با مسئولیت محدود شرکت می‌کنند، بدون انتشار سهام. شریک ضامن مسئول کلیه بدهی‌های شرکت است، حتی بیشتر از دارایی‌های شرکت. اما شریک با مسئولیت محدود فقط به اندازه سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته یا می‌بایست گذاشته باشد مسئولیت دارد. در نام شرکت باید عبارت “شرکت مختلط” و حداقل اسم یکی از شرکای ضامن ذکر شود.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

 1. یک نسخه‌ی مصدق از شرکت‌نامه.
 2. یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (در صورت وجود).
 3. اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، نوعی از شرکت با امتیازات مختلف بین شرکای سهامی و شرکای ضامن است که برای امور تجاری تحت یک نام مشخص تشکیل می‌شود. در این نوع شرکت، شرکای سهامی افرادی هستند که سرمایه آن‌ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن‌ها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. اما شریک ضامن فردی است که سرمایه‌ای به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه بدهی‌های شرکت است، حتی بیشتر از دارایی‌های شرکت. در صورت وجود چندین شریک ضامن، مسئولیت آن‌ها در مقابل طلبکاران و روابط آن‌ها با یکدیگر، طبق مقررات شرکت تضامنی است. در نام شرکت باید عبارت “شرکت مختلط” و حداقل اسم یکی از شرکای ضامن ذکر شود.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط سهامی

 1. یک نسخه‌ی مصدق از شرکت‌نامه.
 2. یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه.
 3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت.
 4. نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت که حاکی از تعهد پرداخت کل سرمایه و پرداخت واقعی حداقل یک سوم از آن سرمایه باشد.
 5. سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۰، ۴۱ و ۴۴.
 6. نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت که حاکی از پرداخت کل سرمایه نقدی شرکای ضامن و تسلیم کل سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی باشد.

شرکت نسبی

شرکت نسبی، نوعی از شرکت تجاری است که برای امور تجاری، تحت یک نام مشخص بین دو یا چند نفر تأسیس می‌شود و مسئولیت هر کدام از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته‌اند. در نام شرکت نسبی، عبارت “شرکت نسبی” و حداقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود؛ اگر اسم شرکت شامل نام تمام شرکا نباشد، بعد از اسم شریک یا شرکای ذکر شده، عبارتی مانند “و شرکا” یا “و برادران” نیز ضروری است.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی

 1. یک نسخه‌ی مصدق از شرکت‌نامه.
 2. یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (در صورت وجود).

 

 

شرکت تعاونی

به موجب ماده‌ی ۱۷ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، شرکت تعاونی، نوعی از شرکت است که حداقل یا تمامی سرمایه‌ی آن توسط اعضا در اختیار آن شرکت قرار می‌گیرد. وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانک‌ها، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳، به‌طور مثال با اعطای وام بدون بهره یا از طریق مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی راهنمایی کنند، بدون اینکه به صورت عضو در آن شرکت‌ها باشند.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت‌های تعاونی در چهار نسخه

۱. صورت‌جلسه‌ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت.

۲. اساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی.

۳. درخواست کتبی ثبت.

۴. طرح پیشنهادی و ارائه‌ی مجوز وزارت تعاون.

۵. رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه‌ی سرمایه.

۶. مدارک دعوت به تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی (موضوع بند ۲ ماده‌ی ۳۲).

۷. موافقت‌نامه‌ی تشکیل شرکت یا اتحادیه (تبصره‌ی ماده‌ی ۵۱).

۸. مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند ۲۸ ماده‌ی ۶۶ و بند ۴ ماده‌ی ۵۱).

 

مدارک مورد نیاز برای تأسیس انواع شرکت برای ثبت

 1. دو نسخه اظهارنامه.
 2. دو نسخه اساسنامه.
 3. دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین.
 4. دو نسخه صورت جلسه هیأت مدیره (حداقل پنج نفر).
 5. آگهی دعوت به مجمع مؤسسین در روزنامه مقرر.
 6. فتوکپی شناسنامه مدیران (در صورت اشخاص حقوقی، برگه نمایندگی الزامی است).
 7. گواهی بانکی که نشان دهد حداقل ۳۵٪ از سرمایه شرکت واریز شده است.
 8. ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز مراجع ذی‌صلاح، در صورت لزوم.
Types of companies to register

انواع شرکت را چگونه ثبت کنیم؟

در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها، فرم‌های نمونه‌ی مربوط به اسناد فوق‌الذکر در دسترس قرار دارند. این فرم‌های نمونه از اداره‌ی مذکور تهیه و تکمیل شده و تمام اوراق باید توسط همه‌ی شرکا (مؤسسین) امضا شود. پس از آن، هزینه‌ای برای تعیین نام شرکت باید به بانک واریز شود و چند نام باید انتخاب شده و به “واحد تعیین نام” ارائه و موافقت این واحد درباره‌ی نام انتخابی باید اخذ شود. سپس تمامی مدارک به “قسمت پذیرش مدارک” اداره‌ی مزبور تحویل داده و رسید دریافت شده و موعدی برای گرفتن نتیجه تعیین می‌شود.

لازم به ذکر است که امر تعیین نام فقط در تهران انجام می‌شود و شرکت‌هایی که در سایر شهرها ثبت می‌شوند، نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می‌شوند. در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کارشناس اداره‌ی انواع شرکت برای ثبت اقدام به تهیه‌ی پیش‌نویس آگهی ثبت می‌نماید و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می‌دهد.

جهت تعیین حق‌الدرج آگهی باید به “نمایندگی روابط عمومی” مراجعه کرد. درصورتی‌که کارشناس اداره، نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بود، از مرجع مزبور، استعلام می‌نماید. سپس متقاضی باید مبلغ مشخص شده برای حق‌الثبت و حق‌الدرج آگهی را به بانک و حساب معین شده واریز کند و پس از آن فیش پرداخت حق‌الثبت و حق آگهی را به “واحد حسابداری” اداره، تحویل دهد. واحد مذکور، این امر را در ذیل برگه‌ی تقاضانامه، درج می‌کند و مدارک به “واحد ثبت تأسیس و تغییرات” اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تحویل داده می‌شود و شرکت، ثبت می‌شود و امضایی دال بر برابر بودن ثبت با سند از شرکا یا وکیل رسمی شرکت، اخذ می‌گردد. در انتها، دو نسخه آگهی به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده‌ی شرکت، ضبط و نسخه‌ی دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می‌شود و این سند “سند ثبت شرکت” است. سپس متقاضی باید یک نسخه از آگهی را به “واحد روابط عمومی” مستقر در اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و نسخه‌ی دیگر را به دفتر یک روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، تسلیم کند. با توجه به ماده‌ی 6 نظامنامه‌ی قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده‌ی 197 قانون تجارت، خلاصه‌ی شرکت‌نامه و منضمات آن، توسط اداره‌ی ثبت در روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت منتشر می‌شود.

 

 

راهنمای کامل ثبت شرکت با کمک موسسه حقوقی لگاپین

موسسه حقوقی لگاپین به عنوان یکی از واحدهای حقوقی معتبر و متخصص، خدمات ثبت شرکت را با دقت و حرفه‌ای ارائه می‌دهد. این موسسه با تیمی مجرب از وکلای حقوقی و مشاوران مالی، به مشتریان خود کمک می‌کند تا فرآیند ثبت شرکت خود را به‌صورت سریع و موثر انجام دهند. از مراحل ابتدایی تا پایانی این فرآیند، موسسه حقوقی لگاپین در کنار مشتریان خود استوار است و اطمینان از انجام صحیح و قانونی امور را به آنها می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب

من محمدحسین فهیمیان هستم،

رسالت و هدف اولیۀ من از تاسیس استارتاپ Legapin، آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ حقوقی در جامعه و اقتصاد ایرانی و در وهلۀ بعدی ارائه خدمات حقوقی به شکل نوین و در دسترس و کاربر محور می‌باشد.

مقالات اخیر ما

برای دریافت آخرین اخبار لگاپین با ما در ارتباط باشید.